Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 20 2017

werakott
9036 538b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapiglet piglet
werakott
werakott
5491 e61c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapiglet piglet

May 14 2017

Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
— (via skryt-a)
Reposted fromsoplica soplica viapiglet piglet

May 07 2017

werakott
9092 d43b
Reposted fromdabkowa dabkowa viathatwasntadream thatwasntadream
werakott
werakott
werakott
werakott
werakott
werakott
5999 01d8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapiehus piehus
werakott
8250 0be3 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapiehus piehus
werakott
9709 e02a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapiehus piehus

May 06 2017

werakott
7135 67c5 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viatwice twice
werakott
8340 3fe3 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaover-land over-land
werakott
Reposted frombluuu bluuu viaover-land over-land
werakott
werakott
werakott
3730 701c 500

April 25 2017

werakott
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: "Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić
— Elżbieta Penderecka
Reposted fromkarna karna viapiglet piglet
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl